• info@clr.al
  • +355 69 470 2057

Tremujori i dytë 2018, papunësia rritet tek meshkujt, në rënie të femrat

Tremujori i dytë 2018, papunësia rritet tek meshkujt, në rënie të femrat

Në tremujorin e dytë të vitit punësimi i është nxitur nga sektori fason, i cili ka ndikuar në uljen e papunësisë të gratë në raport me tremujorin e parë, teksa papunësia tek burrat ka ardhur në rritje.

Sipas INSTAT në tremujorin e dytë 2018, shkalla zyrtare e papunësisë në Shqipëri është 12,4 % në raport me 12.5 për qind që ishte në fund të tremujorit të parë të 2018, duke shënuar rënie me 0,1%. Por në terma vjetorë, shkalla zyrtare e papunësisë u ul me 1,5 pikë përqindje.

Shkalla zyrtare e papunësisë për meshkujt është 12,9 % në tremujorin e dytë duke shënuar rritje me 0.3 % ne krahasim me tremujorin e parë. Ndërsa shkalla e papunësisë tek femrat ishte 11,8 % rreth 1,1 pikë përqindje më e ulët sesa për meshkujt.

Në tremujorin e dytë 2018, shkalla e punësimit për popullsinë 15-64 vjeç është 59,2 %. Gjatë këtij tremujori, numri i të punësuarve u rrit me 3,3 %, krahasuar me një vit më parë.

Në terma tremujorë, krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2018, punësimi pësoi një rritje prej 0,1 %. Në tremujorin e dytë 2018, shkalla zyrtare e papunësisë në Shqipëri, për popullsinë 15 vjeç e lart, është 12,4 %. Krahasuar me tremujorin e dytë të vitit 2017, shkalla zyrtare e papunësisë u ul me 1,5 pikë përqindje.

Krahasuar me tremujorin e parë 2018, shkalla zyrtare e papunësisë pësoi një rënie prej 0,1 pikë përqindje. Në tremujorin e dytë të vitit 2018, shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës për popullsinë 15-64 vjeç është 68,0 %. Krahasuar me tremujorin e dytë të vitit 2017, shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës është 1,2 pikë përqindje më e lartë. Krahasuar me tremujorin e mëparshëm ky tregues ka mbetur në të njëjtin nivel.

Për femrat, shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës është 59,5 %, ndërsa për meshkujt ky tregues është 76,6 %. Për meshkujt, shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës është 17,1 pikë përqindje më e lartë sesa për femrat. Krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit 2017, shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës për femrat është rritur me 1,8 pikë përqindje dhe për meshkujt është rritur me 0,9 pikë përqindje.

Gjatë tremujorit të dytë të vitit 2018, shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës për të rinjtë e moshës 15- 29 vjeç është 49,0 %. Për popullsinë 30-64 vjeç, në tremujorin e dytë 2018, shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës është 78,3 %.

 

Punësimi, vendet reja të punës krijohen nga fasoni

 Gjatë tremujorit të dytë të vitit 2018, shkalla e punësimit për popullsinë 15-64 vjeç është 59,2 %. Ritmi vjetor i rritjes së punësimit për popullsinë 15 vjeç e lart, nga tremujori i dytë i vitit 2017 në tremujorin e dytë të vitit 2018, është 3,3 %.

Në terma vjetorë, rritja e punësimit sipas sektorëve kryesorë të ekonomisë është: 7,1 % në sektorin e industrisë, e udhëhequr nga sektori fason, 3,4 % në sektorin e shërbimeve dhe 1,2 % në sektorin e bujqësisë.

Krahasuar me tremujorin e mëparshëm, në tremujorin e dytë 2018, punësimi për popullsinë 15 vjeç e lart pësoi një rritje prej 0,1 %.

Punësimi pësoi rritje në sektorin e shërbimeve me 0,3 % dhe në sektorin e industrisë me 0,1 %, ndërsa sektori bujqësor mbetet në të njëjtin nivel.

Shkalla e punësimit për meshkujt është 66,3 %, ndërsa për femrat 52,2 %. Krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit 2017, shkalla e punësimit për meshkujt është rritur me 2,2 pikë përqindje dhe për femrat me 1,9 pikë përqindje.

Shkalla e punësimit të të rinjve është 37,9 %. Për popullsinë 30-64 vjeç, në tremujorin e dytë 2018, shkalla e punësimit është 70,8 %.

Shkalla zyrtare e papunësisë për të rinjtë është 22,6 %. Në terma vjetorë, shkalla e papunësisë së të rinjve shfaq tendencë në rënie.

Krahasuar me tremujorin e dytë të vitit 2017, shkalla e papunësisë për të rinjtë në tremujorin e dytë të vitit 2018 është 3,8 pikë përqindje më e ulët. Krahasuar me tremujorin e parë 2018, shkalla e papunësisë për të rinjtë ka pësuar një rënie prej 1,9 pikë përqindje. Shkalla e papunësisë për grup-moshën 30-64 vjeç është 9,6 %. Në terma vjetorë ky tregues pësoi një rënie prej 1,2 pikë përqindje. Krahasuar me tremujorin e mëparshëm, për këtë grup-moshë shkalla e papunësisë u rrit me 0,4 pikë përqindje.

Gjatë tremujorit të dytë të vitit 2018, popullsia ekonomikisht jo-aktive dhe në moshë pune (15-64 vjeç) që ishin duke përmbushur detyrat shtëpiake ishte 20,5 %; ku 11,0 % e saj ishte në pension ose pension të parakohshëm, ndërsa 10,6 % në paaftësi të përhershme. Gjatë tremujorit të dytë 2018, popullsia ekonomikisht jo-aktive prej 8,1 % (në grup-moshën 15-64 vjeç) deklaruan se nuk po kërkonin punë pasi besonin se nuk ka punë të disponueshme, pra klasifikohen si të papunë të dekurajuar. Fig. 5Struktura e popullsisë ekonomikisht jo-aktive. (Monitor)

 

One thought on “Tremujori i dytë 2018, papunësia rritet tek meshkujt, në rënie të femrat”

  1. When you forget the password to lock the screen, if you do not enter the correct password, it will be difficult to unlock and gain access. If you find that your boyfriend/girlfriend is suspicious, you may have thought about hacking his Samsung phone to get more evidence. Here, we will provide you with the best solution on how to crack Samsung mobile phone password. https://www.xtmove.com/how-to-track-samsung-phone-and-hack-password-without-them-knowing/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Keni hasur probleme në vendin e punës?

Keni hasur probleme në vendin e punës?