• info@clr.al
  • +355 69 470 2057

Vizioni i Organizatës

Zhvillimi dhe fuqizimi i të drejtave të punëtorëve, nxitja e integrimit dhe përfshirjes së tyre sociale duke promovuar punë të denjë dhe kushte të denja për të jetuar në Shqipëri.

Misioni i Organizatës

Të mbështesë dhe të angazhohet në programe dhe projekte që u mundësojnë punonjësve të ushtrojnë të drejtat e tyre në mënyrë që të:

  • Përmirësojnë kushtet e tyre të punës dhe të jetesës;
  • Të nxisë dhe mbrojë të drejtën e asociimit dhe të promovojë punë të denjë, drejtësi sociale dhe barazi për zhvillimin e qëndrueshëm demokratik të shoqërisë shqiptare.
Vlerat e Organizatës

Vlerat e Organizatës

Objektivat Kryesore

Objektivat Kryesore

Të inkurajojë, koordinojë dhe asistojë organizata të ndryshme shoqërore që ushtrojnë veprimtari në fushën e marrëdhënieve të punës dhe dialogut social përmes mbështetjes dhe ndihmës në veprimet civile ose ligjore.

Të forcojë dhe sigurojë mbështetje ligjore, administrative dhe ndërtimin e kapaciteteve për sindikatat në nivelet e ndërmarrjeve, sektorëve dhe federatave

Të promovojë punë të denjë dhe të çojë përpara lëvizjen e punës përmes informacionit, edukimit dhe ndërgjegjësimit në komunitete të ndryshme të punës dhe publikut të gjerë në përgjithësi.

Të trajnojë dhe edukojë anëtarët / udhëheqësit ekzistues dhe potencialë të mëtejshëm të sindikatave

Të bëhemi bashkë është fillimi, të qëndrojmë bashkë  është progress, të punojmë bashkë është sukses!

Të bëhemi bashkë është fillimi, të qëndrojmë bashkë është progress, të punojmë bashkë është sukses!

Aktivitetet Kryesore

Aktivitetet Kryesore

Mbështetja dhe asistimi i sindikatave ose / dhe grupeve të punonjësve në zgjidhjen kolektive të mosmarrëveshjeve.

Mbështetja dhe organizimi i punonjësve, fushata sensibilizuese, tubime, greva, protesta, manifestime dhe çdo angazhim tjetër qytetar në përputhje me misionin e qendrës.

Aktivitete të informacionit, edukimit dhe ndërgjegjësimit të krijuara për të përmbushur nevojat e komuniteteve duke përdorur platforma dhe produkte mediatike, etj.

Këshillimi dhe asistimi i punonjësve për të adresuar në strukturat kompetente çdo shqetësim në lidhje me mosrespektimin e legjislacionit shqiptar të punës, të tilla si: mosdhënia e lejeve, pagat, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në përputhje me ligjin ose kontratën e punës, mosrespektimi i shëndetit sigurimi dhe siguria në punë, konfliktet dhe abuzimet e ndodhura në vendin e punës, largimet e padrejta dhe të pamotivuara, etj.

Ndërmarrja e sondazheve në ndërmarrjet / degët e veprimtarisë / sektorët e ekonomisë dhe kategoritë e zgjedhura të punonjësve për të kuptuar nivelin e respektimit të të drejtave të punëtorëve dhe zbatueshmërinë e skemave të përgjegjësisë së biznesit shoqëror.

Keni hasur probleme në vendin e punës?

Keni hasur probleme në vendin e punës?