• info@clr.al
  • +355 69 470 2057

CLR ka një strukturë të bazuar në shërbime. Ne ofrojmë këshillim ligjor falas për anëtarët dhe punonjësit e sindikatave në situata konfliktuale me punëdhënësit privatë ose publikë. Ne gjithashtu ofrojmë informacione, edukim dhe aktivitete ndërgjegjësuese në baza të rregullta për sindikatat dhe palët e tjera të interesuara për çështjet e marrëdhënieve të punës. Të gjitha këto shërbime plotësojnë përpjekjet e CLR për të promovuar dhe lobuar për një axhendë pune të denjë, një lëvizje solidariteti të ngritur në kontekstin tonë kombëtar, në bashkëpunim me të gjitha sindikatat e interesuara në Shqipëri.

Këshillimi ligjor dhe asistimi i punonjësve kryhet nga ekspertet e CLR për të adresuar në strukturat kompetente çdo shqetësim në lidhje me mosrespektimin e legjislacionit shqiptar të punës, të tilla si: mosdhënia e lejeve, pagat, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në përputhje me ligjin ose kontratën e punës, mosrespektimi i shëndetit sigurimi dhe siguria në punë, konfliktet dhe abuzimet e ndodhura në vendin e punës, largimet e padrejta dhe të pamotivuara, etj

Keni hasur probleme në vendin e punës?

Keni hasur probleme në vendin e punës?