• info@clr.al
 • +355 69 470 2057

THIRRJE PËR TRAJNERË

THIRRJE PËR TRAJNERË

Për të parë thirrjen e plotë klikoni këtu

Qendra për të Drejat në Punë, CLR me qëllim zgjerimin e grupit te trajnerëve të Akademisë së Punës, AP hap këtë thirrje për aplikim për pozitën e trajnerit/es.

Akademia e Punës-AP e krijuar në vitin 2018, ofron formim nëpërmjet trajnimit dhe vetëdije për të drejtat e punës. AP synon rritjen e ndërgjegjësimit dhe zhvillimin e njohurive të anëtarëve të grupeve te interesit mbi të drejtat e punës, duke nxitur ndryshime thelbësore në lëvizjen e punës në Shqipëri.

Përfituesit kryesor të këtij programi trajnimi të Akademisë së Punës janë këto kategori: Drejtues të Sindikatave në nivele të ndryshme, drejtues të institucioneve, menaxherë të partive politike, përfaqësues të organizatave të punëdhënësve, aktorë të shoqërisë civile të cilët operojnë në botën e punës, dhe individë të interesuar, punonjës, aktivistë shoqëror, institucionet lokale dhe rajonale dhe palët e tjera të interesuara për botën e punës.

Struktura e AP konceptuar në formën e një Piramide, bazuar në target grupe (grupet e synuara), përfshin të gjitha nivelet e grupeve të interesit lidhur me punën dhe të drejtat në punë. Në këtë piramidë, secili nivel përfaqëson një grup të caktuar të synuar dhe përputhet me hierarkinë e tyre në kontekstin e çështjeve të punës.

Kjo piramidë stukturore përfshin:

 1. Edukim për Drejtuesit (LEL)
 2. Trajnim për drejtuesit e rinj – Leaders-to-be
 3. Trajnim bazë: për të rinjtë, anëtaret e partive, anëtarët e sindikatave, punonjës, shoqërinë civile, departamentet e BNJ, organizatat e punëdhenësve
 4. Sesione Informimi: Shkollat VET, profesionistët, universitetet

Detyrat kryesore të pozitës së trajnerit/es përfshijnë:

 • Zhvillimin e materialeve trajnuese në përputhje me tematikat specifike të kurrikulës së AP;
 • Mbajtjen e sesioneve trajnuese dhe ndihmën në aftësimin e pjesëmarrësve;
 • Monitorimin dhe vlerësimin e përparimit të pjesëmarrësve gjatë programit;
 • Bashkëpunimin me ekipin e Akademisë së Punës për përmirësimin e programit.

Kualifikimet dhe aftësitë e kërkuara:

 • Diplomë universitare (niveli Master) në fushat e lidhura me tematikat e AP;
 • Të paktën 5 vite përvoje pune në fushën e drejtave të punës;
 • Përvojë e mëparshme në mbajtjen e tranimeve;
 • Aftësi të mira komunikimi dhe prezantimi;
 • Njohuri të kënaqshme të gjuhës angleze.

Tematikat e AP:

Tema 1. Si të Organizohemi – Manual në ndihmë të fushatave për organizimin e sindikatës NË VENDIN E PUNËS dhe shtimin e numrit të ANËTARËVE

Tema 2. Çfarë është dhë çfarë nuk është sindikalizmi; E drejta për tu Bashkuar dhe Krijuar Organizata Sindikale

Tema3. Koncepti i Udhëheqjes – Lidershipi sindikal

Tema 4. Hyrje në marrëveshjet kolektive të punës

Tema 5. Negocimi, procesi dhe Aftësitë negociuese të nevojshme

Tema 6. Advokatësia dhe Lobimi

Tema 7. Dialogu Social Evropian

Tema 8. Marrëdhëniet dypalëshe/dialogu social- shoqëror; Marrëdhëniet punëdhënës – punëmarrës në vendin e punës

Tema 9. Aksioni Sindikal – format

Tema 10. Zgjidhja paraprake e mosmarrëveshjeve kolektive

Tema 11. Mbrojtja dhe siguria në vendin e punës

Tema 12. Menaxhimi organizativ dhe financiar i një organizate sindikale

Tema 13. Media, Teknologjia e Informacionit dhe Sindikatat

Tema 14. Sindikata dhe partitë politike, sfidat e bashkëpunimit

Tema 15. Politikat e punësimit në Shqipëri dhe integrimi Evropian, roli i aktorëve

Tema 16. Barazia Gjinore dhe diskriminimi në vendin e punës

Tema 17. Komunikimi përmes prespektivës gjinore – të vërtetat pas diskriminimit gjinor

 

Për të aplikuar për pozitën e trajnerit, ju lutemi të dërgoni CV-në tuaj dhe një letër motivimi ku specifikoni tematikën/at për të cilat po aplikoni, në adresën info@clr.al me subjekt: Aplikim për Trajner – AP. Afati i aplikimit: 15.02.2024.

Aplikimet e ardhura pas këtij afati nuk do të merren në konsideratë.

Keni hasur probleme në vendin e punës?

Keni hasur probleme në vendin e punës?