• info@clr.al
  • +355 69 470 2057

Reagimi i CLR në lidhje me paketën e dytë financiare të akorduar nga qeveria shqiptare

Reagimi i CLR në lidhje me paketën e dytë financiare të akorduar nga qeveria shqiptare

Reagimi i CLR në lidhje me paketën e dytë financiare të akorduar nga qeveria shqiptare në lidhje me kategoritë që përfitojnë prej saj:
Kategoritë që përfitojnë pagesën 40 mijë Lekë sipas paketës së dytë të ndihmës financiare për të punësuarit dhe punonjësit e larguar nga puna si pasojë e Covid-19:


1. Të punësuarit në subjektet me të ardhura vjetore mbi 14 milion Lek, që kanë mbyllur aktivitetet sipas urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të cilët kanë qenë në punë në datën e hyrjes në fuqi të këtyre urdhrave.


2. Ish te punësuarit në subjektet që janë lejuar të kryejnë aktivitetet sipas urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të cilët janë larguar nga puna nga data e hyrjes në fuqi të këtyre urdhrave deri në datën 10 prill 2020. Dita e dorëzimit të E-sig 027 nuk duhet të jetë më e vonë se data 10 prill 2020.


3. Të punësuarit në subjektet me të ardhura vjetore deri në 14 milion Lekë, që janë lejuar të kryejnë aktivitetet sipas urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të cilët kanë qenë në punë deri në datën e hyrjes në fuqi të urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.


4. Nuk e përfitojnë ndihmën sipas pikës 3, punonjësit:
të cilët kanë përfituar sipas pikës 2 të punësuar në subjektet:
me objekt veprimtarie tregtim të produkteve ushqimore, fruta – perime, farmaceutike; që ushtrojnë aktivitet në profesione të tilla si: avokat, noter, mjek i specializuar, farmacist, infermier, veteriner, arkitekt, inxhinier, mjek-laborant, projektues, ekonomist, agronom, ekspert kontabël i regjistruar, kontabilist i miratuar dhe vlerësues i pasurisë, që lejohen të kryejnë aktivitetin sipas urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.


5. Punonjësit e subjekteve, persona fizikë ose juridikë, që ushtrojnë aktivitetin si struktura akomoduese, të cilët figurojnë në listëpagesa deri në datën e urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.
6.Nëse subjekti i përmendur në pikën 5, ushtron disa lloje aktivitetesh, e përfitojnë ndihmën financiare vetëm të punësuarit në aktivitetin e strukturës akomoduese.

2 thoughts on “Reagimi i CLR në lidhje me paketën e dytë financiare të akorduar nga qeveria shqiptare”

  1. Lorsque nous soupçonnons que notre femme ou notre mari a trahi le mariage, mais qu’il n’y a aucune preuve directe, ou que nous voulons nous inquiéter de la sécurité de nos enfants, surveiller leurs téléphones portables est également une bonne solution, vous permettant généralement d’obtenir des informations plus importantes..

  2. Localisez via le logiciel système « Find My Mobile » fourni avec le téléphone ou via un logiciel de localisation de numéro de téléphone mobile tiers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Keni hasur probleme në vendin e punës?

Keni hasur probleme në vendin e punës?